Teemu Lahtinen Uudessa Suomessa Suomalainen Suomi eurooppalaisessa Euroopassa

Epäpätevä vähemmistövaltuutettu rikkoo lakia

Julkisessa sanassa on tiedotettu, kuinka vähemmistövaltuutettu, ylioppilas Eva Biaudet on tehnyt tutkintapyynnön valtakunnansyyttäjälle, jossa hän pyytää tätä tutkimaan onko kansanedustaja Teuvo Hakkarainen syyllistynyt kiihottamiseen kansanryhmää vastaan tai johonokin muuhun rikokseen. Epäpätevä kun on, ei ylioppilas Biaudet osaa lakia ja rikkoo sitä itse aivan kuten aiempi edeltäjänsäkin. Laillisuutta puolustava kansalainen joutuu jälleen kerran käymään taisteluun, vaikka aikaisemman kantelun käsittelivätkin Biaudetin kaverit ja hyvät veljet. Nykyisistä oieksuasiamiehistä ei ole niin syvällistä tietoa (vielä).

Kantelutiedot

1. Viranomainen, virkamies tai muu julkista tehtävää hoitava taho, jonka toimintaa arvostelette

Vähemmistövaltuutettu, vähemmistövaltuutetun toimisto

2. Jos kantelunne koskee viranomaisen menettelyä, jota pidätte lainvastaisena, selostakaa tarkemmin

Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet pyysi 29.4. valtakunnansyyttäjää arvioimaan syyllistyikö kansanedustaja Hakkarainen haastattelussaan kiihottamiseen kansanryhmää vastaan tai muuhun rikokseen.

Epäilen, että vähemmistövaltuutettu ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan.

3. Miksi menettely tai päätös on mielestänne lainvastainen?

Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta (660/2001) määrää 2 §:sään vähemmistövaltuutetun tehtäviksi:

"2 § (20.1.2004/22) Tehtävät Vähemmistövaltuutetun tehtävänä on:

1) valvoa yhdenvertaisuuslain (21/2004) noudattamista siten kuin mainitussa laissa säädetään;

2) edistää hyviä etnisiä suhteita yhteiskunnassa;

3) seurata ja parantaa ulkomaalaisten ja etnisten vähemmistöjen asemaa ja oikeuksia;

4) raportoida yhdenvertaisuuden toteutumisesta eri etnisten ryhmien osalta sekä eri etnisten ryhmien oloista ja asemasta yhteiskunnassa sekä tehdä aloitteita havaitsemansa syrjinnän ja epäkohtien poistamiseksi;

5) antaa tietoja etniseen alkuperään perustuvaa syrjintää sekä etnisten vähemmistöjen ja ulkomaalaisten asemaa koskevasta lainsäädännöstä ja sen soveltamiskäytännöistä;

6) suorittaa vähemmistövaltuutetulle ulkomaalaislaissa (378/1991) säädetyt tehtävät."

Sen kummemmin yhdenvertaisuuslaissa tai ulkomaalaislaissa ei vähemmistövaltuutetun tehtäviin ole katsottu tutkintapyyntöjen tekeminen. Katson myös että kyseinen toiminta on suoraan hyvien etnisten suhteiden edistämisen vastaista nostaessaan turhaa vastakkainasettelua ja siten suoraan virkaa koskevan lain vastaista. Tältä osin pyydän oikeusasiamiestä tutkimaan, voiko tämä nostaa perustuslain 118 §, tai muun lain, perusteella syytteen vähemmistövaltuutettua ja päätöksiin myötävaikuttaneita vähemmistövaltuutetun toimiston virkavastuulla toimineita henkilöitä vastaan.

Yhdenvertaisuuslaissa vähemmistövaltuutetun keinovalikoimaan säädetään ohjeet, neuvot, suositukset ja sovittelu. Lain kirjain tai henki ei valtuuta tutkintapyyntöjen tai muiden rikosoikeudellisten toimien tekemistä.

Edelleen lain 3 § määrää vähemmistövaltuutetun valtuuksista:

"3 § Valtuudet Havaitessaan etnistä syrjintää vähemmistövaltuutettu pyrkii ohjein ja neuvoin vaikuttamaan siihen, ettei syrjintää jatketa tai uusita.

Vähemmistövaltuutettu voi tehdä aloitteita ja antaa suosituksia ja neuvoja, joiden tavoitteena on parantaa hyviä etnisiä suhteita ja edistää etnisten vähemmistöjen asemaa.

Etnistä syrjintää koskevan asian voi panna vireille vähemmistövaltuutetun kautta. Vähemmistövaltuutetulla on oikeus asianomaisen suostumuksella siirtää taikka ilmoittaa edelleen toimivaltaiselle viranomaiselle käsiteltäväksi vähemmistövaltuutetulle ilmoitetut etnistä syrjintää koskevat asiat. Vähemmistövaltuutettu voi liittää mukaan lausuntonsa siirrettävästä asiasta. Toimivaltaisen viranomaisen tulee ilmoittaa vähemmistövaltuutetulle asian johdosta suoritetut toimenpiteet."

Ohjeet, neuvot, aloitteet ja suositukset luetellaan tässäkin vähemmistövaltuutetun valtuuksiksi. Tutkintapyynnöistä ei puhuta mitään. Ainostaan etnistä syrjintää (RL 11:9 §) koskevassa prosessissa vähemmistövaltuutetulla on toimivaltaa. Sen sijaan tutkintapyyntö koskee kiihottamista kansanryhmää vastaan (RL 11:8 §), tai muuta rikosta, johon laki vähemmistövaltuutetusta ei anna vähemmistövaltuutetulle toimivaltaa (korkean virkatehtävän hoitajalle ei voida antaa anteeksi "rivien hyppimisestä" aiheutunutta virkavirhettä, -rikosta tai muuta lainvastaista menettelyä).

Lain mukaan vähemmistövaltuutetulla on oikeus siirtää etnistä syrjintää koskeva asia toimivaltaiselle viranomaiselle. On kuitenkin huomattava, että edelleensiirto-oikeus koskee nimen omaisesti etnistä syrjintää (RL 11:9§), joka on erillinen rikos kiihotuksesta kansanryhmää vastaan (RL 11:8§). Vähemmistövaltuutettu ei ole lain mukaan oikeutettu tekemään moista siirtoa muusta asiasta kuin syrjinnästä. Edelleen menettely on sikäli virheellistä, että vähemmistövaltuutettu on jättänyt käyttämättä laissa ensisijaisiksi keinoksi luettellut aloitteet, neuvot ja ohjeet.

Kuka tahansa voi yksityishenkilönä tehdä viranomaisille tutkintapyynnön mahdollisesta lain rikkomisesta, mutta virka-ajan ja -aseman käyttö tähän rikkoo lakia. Vähemmistövaltuutettu on tehnyt tutkintapyynnöt virka-asemassaan esittelyn perusteella. Perustuslain 2§ 3. momentti määrää, että "Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia." Tämä koskee paitsi vähemmistövaltuutettua, myös eduskunnan oikeusasiamiestä ja tämän henkilökuntaa. "Tarkoin lakia" on sellainen ilmaus, että se ei juurikaan jätä tulkintavaraa virkamiesten tehtäväkenttään. Osan vastuuta kantaa valtioneuvosto, joka antoi mahdollisuuden valita ylioppilas Biaudet'n ylempää korkeakoulutukintoa vaativaan tehtävään.

4. Oletteko kannellut tai valittanut asiasta jo muulle viranomaiselle?

En ole.

 

Perästä kuuluu.

Saatan vielä saattaa ratkaistavaksi senkin, että onko vähemmistövaltuutettu toiminut tasapuolisesti edellämainitussa tapauksessa, vai onko hänen toimintansa poliittisesti vinoutunutta. Kun Biaudet pyysi valtakunnansyyttäjää arvioimaan perussuomalaisten kansanedustajan lausuntoa, mutta ei muita, on syytä epäillä puolueellisuudesta.

Rikoslaki kertoo kiihotuksesta kansan ryhmää vastaan seuraavasti: "Joka yleisön keskuuteen levittää lausuntoja tai muita tiedonantoja, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, etnistä, rodullista tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa muuta kansanryhmää, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi."

Hakkarainen jutusteli mietteitään ja tuntemuksiaan Helsingin Sanomien toimittajalle kansanedustajan työhuoneessa. Työhuoneessa ei tiettävästi ollut paikalla Hakkaraisen lisäksi kuin Helsingin Sanomien henkilökuntaa aj siten juttutuokiota voidaan pitää yksityisluonteisena. HS ei lähettänyt materiaalia muokkaamattomana, vaan toimitti materiaalin ja valitsi julkaistavat puheet. Vasta Helsingin Sanomat levitti viestin yleisön keskuuteen kyseisen lausunnon tai tiedonannon.

Näin ollen jos joku on tapauksessa syyllistynyt rikokseen, on se sanomaa levittänyt media. Jos ja kun viranomaiset eivät puutu tähän, on aiheellista epäillä puolueellisuutta.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (30 kommenttia)

Taha Islam

"Hakkarainen jutusteli mietteitään ja tuntemuksiaan Helsingin Sanomien toimittajalle kansanedustajan työhuoneessa. Työhuoneessa ei tiettävästi ollut paikalla Hakkaraisen lisäksi kuin Helsingin Sanomien henkilökuntaa aj siten juttutuokiota voidaan pitää yksityisluonteisena."

Kirjaan pöytäkirjaan, että toimittajille annetut lausunnot ovat yksityisiä, eikä niitä saa julkistaa tiedotusvälineissä ilman puoluejohdon lupaa.

Käyttäjän teemulahtinen kuva
Teemu Lahtinen

Äkkiväärä kirjaus, sanoisin. Onko liikaa vaadittu sen verran kykyä asettua toisen ihmisen tilanteeseen, että näkisi millainen tilanne on ollut? Lautamiehenä olen tottunut rekonstuoimaan tapahtuneita tilanteita ja osallisten näkökulmia mielessäni ja tässäkin on helppo nähdä, kuinka kokematon ja varomaton ensimmäistä päiväänsä eduskunnassa ihmettelevä kansanedustaja on pitkin päivää jutustellut kaikenlaista toimittajan kanssa ja alkanut tuntemaan tätä kaveriksi, jonka kanssa voi heitellä vähän rennommin.

Kokeneempi poliitikko tietää toki, että toimittajat ovat haita, jotka vaanivat jatkuvasti uhrinsa defenssien heikentymistä. Nytkin pääsi käymään niin kun ammattitaitoinen kohtasi ammattitaidottoman.

Varsinainen pointtini ei kuitenkaan ole puolustella Hakkaraisen sanomaa, vaan kohidstaa syyttävät katseet siihen, joka toi sanoman yleisön tietoisuuteen. Hakkarainen ilmaisi itseään tavalla, jota ei voida vapaassa maassa kieltää. Sen sijaan media tieten tahtoen leikkasi kaikesta tallennetusta materiaalista juuri ne sekunnit ja toi julki.

Välitetyn sanoman sisällön laillisuuteen en ota kantaa, ainoastaan siihen, kenen syy sen levittäminen on.

Mikko Niskasaari

Minulle ei auennut, miksi / miten Eva Biaudet rikkoisi lakia tutkintapyynnöllään. Ei tutkintapyyntöjen tekemisestä tarvitse säätää virkamiehen tehtävänkuvassa; tutkintapyynnön voi tehdä kuka tahansa.

Sen sijaan yhdyn Teemu Lahtisen käsitykseen Biaudetin epäpätevyydestä. Tutkintapyyntö 1. kauden kansanedustajan 1. työpäivänä toimittajalle ja kuvaajalle heittelemistä herjoista ampuu raskaasti yli. Olkoonkin, etteivät puheet olleet Hakkaraiselle kunniaksi.
Erityisesti vaalien jälkeen on eri puolilta esitetty vastapuolesta julkisesti runsaasti kommentteja, joista voisi aivan yhtä hyvin tehdä tutkintapyynnön, jos kynnys on siinä, missä Biaudet sen katsoo olevan.

On syytä epäillä, että Biaudet laskelmoi sen varaan, että valtakunnansyyttäjänvirasto politikoi törkeästi kansanryhmää vastaan kiihottamispykälällä. Tunnetuin on Jussi Halla-ahon tapaus, jossa apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske nosti syytteen ilmiselvästi siksi, että Halla-aho piruili valtionsyyttäjä Mika Ilmanille, nolaten hänen julkisesti - ja aivan aiheesta.

Mikko Niskasaari

Arviooni Eva Biaudet'n epäpätevyydestä ja Jorma Kalskeen epärehellisyydestä ei vaikuta vähääkään, suuntaan eikä toiseen, joidenkin suomalaisten marssiminen Le Pennin mielenosoituksessa.

Joni Pelkonen

Entä vaikuttaako se arvioosi IKL-Lahtisen motiiveista mölytä tästä asiasta käsittämättömään tapaansa?

Käyttäjän simomakela kuva
Simo Mäkelä

Bidee ei tiettävästi tehnyt tutkintapyyntöä yksityishenkilönä vaan vähemmistövaltuutettuna. On vaan hyvä, jos asia punnitaan, kuuluko viranomaisen tehtävään tuollainen tässä tapauksessa.

Pikemminkin nyt on käynyt selväksi, että Bidee on laiminlyönyt tässä Hakkaraisen tapauksessa varsinaiset tehtävänsä. Olisi kyllä aika outoa, jos vähemmistövaltuutettu korjaisi toimialaansa kuuluvia epäkohtia aina tutkintapyynnöillä poliisille.

Jukka-Pekka Vasara

Pönttö-bideen apparaatti pitäisi lopettaa. Rahaa haaskaava jättipalkattujen viherpunikkien suomalaisvastainen suojatyökeskus. Toivon perussuomalaisten kansanedustajien tekevän tällaisen aloitteen.

Shemu P

Jännä asia näissä persu/homma/sisu puheenvuoroissa on se, että mitä enemmän vihreitä solvaavia kommentteja, sitä enemmän peukkuja. Homma-forumin päivystävät nettirasistit ovat hereillä.

Suomen omiin kultamuniin ja kulttuurin rikastajiin, rikostilastojen kärkinimiin, kaljakuppiloissa istuviin taikaseinästä rahansa nostaviin turhimuksiin, he eivät aikaansa uhraa. He eivät ole ongelma, vaan kohderyhmä.

mariwallden (nimimerkki)

Sehän on esteellinen tuossa Hakkaraisen asiassa.

siviili tarkkailija

Mielestäni olennaista viranhoitonsa politisoineen valtuutetun tapauksessa ei ole suoranainen juridinen kantelu joka vastaa älyllisyydeltään melko tarkkaan vihervasemmistolaisen vähemmistövaltuutetun pyrkimystä kansanedustajan perusoikeuksien rajoittamiseen.

On perusteltua kysyä:

1. Vastaako nykyinen vähemmistövaltuutettu tehtävässään tarvittavan monipuolisen ja keskustelevan sekä ohjeistavan viranhoidon määritelmää?

2. Onko valtiontalouden kannalta perusteltua ylläpitää nykyisenkaltaista vähemmistövaltuutetun toimistoa kaikkine yhteiskuntaa rasittavine kustannuksineen ja saadaanko tästä yhteiskunnalle vastaavaa taloudellista ja yhteiskunnallista hyötyä?

Kysymyksiin saadaan poliittinen vastaus joka kertoo eri puolueiden näkökannat ja ratkaisee taloudellisemmin ja paremmin kuin mikään oikeuskansleri. Eli poliittista viranhoitoa harjoittava viranomainen on kaikkien poliittisten puolueiden vihollinen olkoon hänen valintaperiusteensa kuinka poliittisia hyvänsä.

Jari Leino

Hyvä ja aiheellinen kantelu. Edellinen vastaava johti muistaakseni siihen, että Suurpää vähemmistövaltuutettuna ollessaan luopui edeltäjiensä tyylisestä tutkintapyyntötehtailusta.

Näillä on siis merkitystä.

Erityisen hauskaa on nähdä, miten hädissään vakioräksyttäjät ovat huomatessaan, että tätä tutkinta/kantelupeliä voidaan pelata myös toisin päin. :)

Käyttäjän MarkkuPerttula kuva
Markku Perttula

Eihän Suomessa tarvitse olla pätevä, kun olet sopiva.

Lalli Laaksonen

Aiheellinen kantelu on.

Esimerkkinä Biaudetin epäpätevyydestä tai tahallisesta virka-aseman väärinkäytöstä on se, että hän ei ole lainkaan tuonut esille itseään sitovia EY-direktiivejä 2000/43 ja 2000/78 eli rasisminvastaisia ja yhdenvertaisuusdirektiivejä.

Rasismi-käsitteessä nimenomaan tarkoitetaan lukuisia etnisen kaltaisia syrjintätekijöitä, joista merkittävin Suomessa on kieli. On täysin direktiivien vastaista vaatia ruotsin osaamista muutoin kuin harvinaisissa ja ehdottoman tarpeellisissa tilanteissa eikä suinkaan standardina jokaista suomalaista koskien.

Koska ylioppilas Biaudet ei toimi oman asemansa korkeimman direktiivin mukaan sinne päinkään, on hänet erotettava ja tarvittaessa asetettava syytteeseen virka-aseman väärinkäytöstä erityisten puoluepoliittisten tavoitteiden ajamisessa.

Ai niin, tämö koskee tietenkin tasavallan presidenttiäkin.

Markus Lehtipuu

VÄHEMMISTÖ viittaa maan sisällä asuvan kokonaisväestön keskuudessa olevaan pieneen ihmisryhmään, jonka osuus väestöstä on siis alle 50%.

Jotta voisi syyllistyä VÄHEMMISTÖN jonkinlaiseen solvaamiseen, täytyy kohteen olla jo valmiiksi maan vähemmistöä, siis kuulua jo valmiiksi maan kokonaisväestöön, eli asua Suomessa.

Kun kuitenkin kansanedustaja on viitannut maamme raja-asemaan saapuvaan ei-kansalaiseen, siis muukalaiseen, ei tämä mitenkään voi kuulua SUOMEN vähemmistöön. Hakkarainen ei puhunut SUOMEN vähemmistöstä, vaan Suomen väestön ULKOPUOLISISTA ihmisistä.

Jos kyseessä on Saharan eteläpuolisen Afrikan asukas, kansankielellä "neekeri", silloin asetelma on mielenkiintoinen.

Saharan eteläpuolisen Afrikan väestön kokonaismäärä lienee (jälkeläisineen muilla mantereilla) noin 1 miljardi ihmistä.

Suomen kokonaisväestö on 5,3 miljoonaa.

Hyökkäys suomalaisen kimppuun, verrattuna 1 mrd väkimäärään, osoittaa, että suomalaiset OVAT VÄHEMMISTÖÄ tässä vertailussa, ja silloin Biaudet itse syyllistyy pieneen väestöryhmään kohdistuvaan vihanlietsontaan.

Aku Ankka

Miksei ylioppilas Biaudetia kiinnosta lainkaan se, että suomenkielisiä syrjitään Ahvenanmaalla?

Jos Manner-Suomessa kohdeltaisiin jotakin ihmisryhmää yhtä epäreilusti, niin johan olisi oikeuslaitos juttuja pullollaan.

James Hirvisaari

Epäpätevä ja mielenmaailmaltaan poliittisesti korruptoitunut vähemmistövaltuutettu pitää saada vaihtoon. Jukka Hankamäki olisi pätevä ja rehti. On törkeää, että sympaattista kansanmiestä vainotaan muutaman savolaisen lausahduksen takia. Mielestäni nykyinen vähemmistövaltuutettu lietsoo vihaa ja rasismia.

James Hirvisaari

Tuli jostakin syystä tuplana...

Shemu P

Miten siviilipalvelusmies ja ammattikoulun käynyt itseään mieheksi kutsuva, ei osaa lopettaa kitinäänsä? Toki Teemu "vp" Lahtisessa on naisellista pyöreyttä ja pehmeyttä, jopa löysyyttä, mutta pelkän koulutuksen puutteeseen ei moista vinkumista voi laittaa. Enkä halua tällä halveerata tai mollata naisia, sillä naisten puolustukseksi heidän joukossa ei ole teemulahtisia. Tai jos olisi, heidän kannattaisi mennä jumppatunneille.

Käyttäjän teemulahtinen kuva
Teemu Lahtinen

Tjaa'a, enpä osaa vastata kysymykseesi. Olen reservin kersantti, käynyt lukion, kauppaopiston ja ammattikorkeakoulun sekä pätkän verran akateemistakin taivalta, vaan valitettavasti en ammattikoulua.

Vastaisuudessa tällaisen sisällöttömän oksennuksen voit jättää vuodattamatta.

Shemu P

Sotkin Halla-ahon siviilipalvelusuran ja vaatimukset tehdä hänestä puolustusministeri. Kuntosali ja jumppa ovat hyödyllisiä lähes kaikille.

Mitä tarkoittaa "pätkän verran akateemistakin" taivalta?

Käyttäjän teemulahtinen kuva
Teemu Lahtinen

Perus- ja aineopinnot kutakuinkin kasassa ja kohtuullisessa määrin muita opiskelija-aktiviteetteja.

Mikko Mäkinen

Onko Shemu P:llä jokin kanta blogikirjoituksen aiheeseen? Siihen kannattaisi keskittyä. Kirjoittajan fyysisten ominaisuuksien pilkkaaminen on huonoa käytöstä, eikä edes kiinnostavaa tässä yhteydessä.

Shemu P

Nyt Mäkinen on erehtynyt. En pilkkaa kirjoittajan fyysisiä ominaisuuksia, kerron faktoja. Ovatko persut aloittamassa laajamittaisemmankin sensuurin faktoista puhumiselle?

Oletko Mäkinen tietoinen, että nuoruusajan ylipainolla on suuri merkitys sydänsairauksiin, liikuntaelinsairauksiin ja muihin ns. elintasosairauksiin? Niiden aiheuttamat kustannukset ovat miljardeja euroja per vuosi. Jokainen vuosi. Ja suurin osa on itse aiheutettuja (toki joukossa on aitoja sairauksia).

Jos Mäkisen mielestä yhteiskunnan varoja voi haaskata miljardeja euroja per vuosi itse aiheutettujen tautien hoitamiseen tekemättä asialle yhtään mitään, olemme eri mieltä ja meillä on vääriä poliitikkoja hoitamassa asioitamme. Oman esimerkin vaikutusta ei voi vähätellä, jokainen suomalainen komppaniaa tai edes joukkuetta johtanut tietää tämän.

Käyttäjän teemulahtinen kuva
Teemu Lahtinen

Kyllä Shemulta nyt vähän karkasi mopo käsistä ja argumentaatio sortui ennakkoluuloiseen ad hominemiin.

Jari Eteläsaari

Kun seuraava hallitus joutuu säästöjä pohdiskelemaan niin vähemmistövaltuutettu on yksi niistä valtion lukemattomista tehtävistä mikä voitaisiin lakkauttaa. Kyseisen tehtävä ei tietääkseni ole historiansa aikana tuottanut yhteiskunnallemme mitään.

Miksi yhteiskuntamme pitää haaskata veronmaksajien rahoja moiseen ?

Mikko Mäkinen

Toimiston lakkauttaminen edellyttäisi lainsäädäntömuutoksia. Mutta toimiston budjetti on sisäministeriön päätettävissä. Sopivilla säästötoimilla henkilöstöä voidaan siirtää sieltä tuottavampiin tehtäviin. Biaudetille on ilmeisesti maksettava palkkaa toukokuuhun 2015 asti, mutta muu väki on helpommin siirrettävissä tai irtisanottavissa.

Mikko Mäkinen

Poliisin mielestä perussuomalaisten kansanedustajan Teuvo Hakkaraisen ulkomaalaiskommentit Helsingin Sanomien videohaastattelussa eivät ole rikos. http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Poliisi+Hakk.... Aika nopeasti asia selvisi poliisille, joten olisi luullut olevan selvää myös vähemmistövaltuutetulle ja hänen lakimiehilleen.

Käyttäjän tapio kuva
Tapio Äyräväinen

Tsemu Tse.
Herrojen perskärpänen.

Toimituksen poiminnat

Sivut